חוזה השכרה Happy Land

חוזה ההשכרה
לקוחות יקרים להלן חוזה ההשכרה שאתם מתבקשים לחתום בעת קבלת הציוד שלנו על ידכם
אני הלקוח/המזמין מאשר בזה (מסמך זה נערך בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד):

1 .אני מאשר כי הזמנתי מחברת פרימיום בר את הציוד המצויין לעיל להשכרה לתקופה הנקובה לעיל.

2 .אני מאשר בזה כי קבלת הציוד לידיי נעשתה לאחר שראיתי את הציוד ואת מצבו, בדקתי אותו, את אופן הפעלתו ותחזוקתו ואת תקינותו ביחד עם נציג פרימיום בר, ומצאתי אותו תקין, שלם ומתאים לצרכיי.

3 .אני מתחייב שלא לעשות בציוד כל שימוש שהוא שלא בהתאם להוראות החלות עליו ו/או המופיעות עליו ו/או בניגוד להדגמה שבוצעה עבורי.

4 .ידוע לי כי אם הציוד יוחזר על ידי כשהוא תקול ו/או פגום, יהיה עלי לשלם את עלות התיקון, ואם הציוד לא יוחזר על ידי מכל סיבה שהיא בתום 7 ימים מתאריך ההחזרה ו/או יוחזר ללא אפשרות לתקנו, יהיה עלי לשלם את מחיר עלות רכישתו באתר “פרימיום בר”. פרימיום בר שומרת את פרטי כרטיס האשראי שלי רק עד למועד החזרת המוצר ובכפוף להשבתו כשהוא תקין ושלם, והיא תהיה רשאית לעשות בו שימוש במקרה של החזרת הציוד באיחור ו/או אי החזרתו ו/או החזרתו כשהוא פגום ו/או בכל מקרה אחר של הפרת תנאים אלו, ולחייב את כרטיס האשראי בגובה הנזק שנגרם לה.

5 .המחיר הנקוב בהזמנה לעיל הינו בגין יום השכרה אחד. איחור בהחזרת הציוד מעבר לתאריך ושעת ההחזרה, יחויב בתשלום בגין יום נוסף לכל איחור כאמור. ידוע לי כי אין באמור כדי לתת לי זכות לאחר בהשבת הציוד כנגד התשלום, אלא אם כן פניתי מראש לפרימיום בר וקיבלתי את אישורה בכתב, מאחר והדבר עלול למנוע מסירת ציוד ללקוח אחר.

6 .אני מתחייב לעשות שימוש בציוד בהתאם להוראות נציג פרימיום בר, להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין. ידוע לי כי באחריותי הבלעדית לוודא כי ישנה אפשרות טכנית, הרשאה וזכות על פי חוק להעמיד ולהפעיל את הציוד במקום ובמועד המתוכנן על ידי. ידוע לי כי במידה והציוד יוחרם במהלך ההשכרה, הדבר ייחשב כאיחור במסירה ויחייב תשלום לפי מחיר השכרה יומי עד להשבתו לפרימיום בר, וזאת באחריותי ועל חשבוני.

7 .ידוע לי ואני מצהיר כי במקרה של השכרת מתנפחים, לא אנפח אותם ולא אאפשר שימוש בהם בטרם אקרא שוב את הוראות הבטיחות וההפעלה של המתקן (בנוסף להנחיות ולהדגמות שניתנו לי על ידיכם). ידוע לי כי יש להציב בכל העת אחראי מבוגר על המתנפח, וכי אחריות השימוש במתקן, הן לעניין יכולת השימוש בו וההנאה ממנו, והן לעניין השמירה על בטחון ובטיחות המשתתפים והאורחים, תחול עלי בלבד. כל עוד לא מצוין על גבי המתנפח במפורש כי הוא מיועד למים, אין להרטיב אותו ואין לשפוך עליו מים. אין להעמיד את המתנפח בשמש בתנאי חום קיצוניים, מחשש לעמידותו ומחשש לכוויות.

8 .ידוע לי כי בכל מקרה לא יהיה החזר על השכרת ציוד, ובאחריותי לוודא בעת קבלתו לידי כי הוא תקין, פועל ותואם את כל צרכיי, ולכן קבלתו לידי תהווה ראיה לכך, ומאותו רגע עד השבתו אהיה אחראי באופן מלא ומוחלט למצבו.

9 .ידוע לי כי באפשרותי לשכור גם שרותי מפעיל מטעם פרימיום בר בתשלום נפרד. בכל מקרה שלא אשלם בגין שרות זה, אהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט לשמירה על תקינות הציוד, להפעלתו בהתאם להנחיות ולהוראות, לשמירה על הוראות הבטיחות ולקיום הוראות כל דין, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד פרימיום בר

10.אני מאשר ומצהיר בזה כי החל מקבלת הציוד לידי ועד השבתו לידי פרימיום בר, אני אהיה אחראי באופן מלא ובלעדי הן לציוד והן לכל צד ג׳ שהוא ו/או לכל נזק ו/או פגיעה שעלולים להיגרם לכל צד ג׳ שהוא. מבלי לגרוע מהאמור אני מתחייב לשפות את פרימיום בר ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין כל דרישה, טענה ו/או תביעה שיופנו כלפיה, לרבות כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו לה עקב כך.

11 .בכל מקרה של הפרת חובותיה והתחייבויותיה של פרימיום בר, לא תעלה אחריותה על גובה עלות השכרת הציוד ששולמה על ידי, כזיכוי להזמנה הבאה. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי.

12 .במקרה של תקלה טכנית יש להתקשר לתמיכה הטכנית של פרימיום בר בשעות הפעילות הרגילות, לטלפון 0507387377.בכל מקרה יש לנסות את הפעלת הציוד לפני מועד הפעילות המתוכנן, במקום המיועד להפעלתו, לוודא שאינן תקלות או קשיי הפעלה. במידה ונמצאה תקלה שלא ניתנת לתיקון דרך הטלפון, על הלקוח להגיע למחסני פרימיום בר בתיאום עם התמיכה הטכנית להחלפת המוצר.

17 .על ההתקשרות עם פרימיום בר ועל תנאים אלו ועל כל הנובע מהם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט תהיה של בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.